Vacature Lid Raad van Toezicht

19 nov. 2021

Sa-Net Woonzorg is een zorgorganisatie in Doetinchem, die kleinschalige woonzorg en begeleiding in de thuissituatie biedt in de regio Achterhoek en enkele aangrenzende gemeenten. Sa-Net biedt woonondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en/of psychiatrische problematiek of NAH in kleinschalige zorglocaties en gezinshuizen en op ambulante basis. Wat ons betreft is de basis voor ontwikkeling een woonplek waar je veiligheid ervaart en waar vaste begeleiders zijn die de cliënt begripvol bejegenen.

In verband met het recentelijk aftreden van één van de leden hebben wij een vacature voor een nieuw lid in onze Raad van Toezicht.

Bestuur en toezicht

Sa-Net Woonzorg kent, conform hetgeen daarover statutair is vastgelegd, een Raad van Toezicht (RvT). Naast de bepalingen in de statuten wordt gewerkt vanuit de Governance Code Zorg 2017 en hanteren we de 7 principes zoals die daarin zijn vastgelegd:

 1. Goede Zorg
 2. Waarden en normen
 3. Invloed belanghebbenden
 4. Inrichting Governance
 5. Goed bestuur
 6. Verantwoord toezicht
 7. Continue ontwikkeling

Toepassing van de Governance Code Zorg

Sa-Net heeft de meer concrete toepassing van de Governance Code nader uitgewerkt in het document “Sa-Net Woonzorg en goed bestuur”. In dit document is een vertaalslag gemaakt van de doelstellingen van de Governance Code naar concreet handelen van de RvT en de relatie tot de directie van Sa-Net Woonzorg. Dit is verkort weergegeven in de volgende brochure:

Principes van goed bestuur en toezicht bij Sa-Net Woonzorg

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. Bij de benoeming van nieuwe leden wordt de cliëntenvertegenwoordiging en de directie om advies gevraagd. Leden worden benoemd voor de periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid is eenmaal herbenoembaar. Alle leden zijn onafhankelijk en vermijden elke (schijn van) belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht bestaat bij voorkeur uit een gelijke man/vrouw verdeling. De leden vullen elkaar aan met bestuurlijke kennis en ervaring op het gebied van:

 • Zorginhoud
 • (Zorg)ondernemerschap en innovatie
 • Personeel en organisatie, werkgeverszaken en arbeidsrecht
 • Ontwikkelingen in de zorg en het sociaal domein
 • (Financiële) bedrijfsvoering
 • Kwaliteit en Veiligheid
 • Bestuurlijk-juridische ontwikkelingen

De leden:

 • Zijn enthousiast over de doelstelling en werkwijze van Sa-Net.
 • Stellen zich onafhankelijk en integer op.
 • Hebben inzicht in de maatschappelijke- en politieke verhoudingen.
 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling.
 • Zijn gericht op innovatie en vernieuwing
 • Hebben aantoonbare kennis van- en ervaring met (intern) toezicht
 • Hebben een academisch werk- en denkniveau.
 • Zijn bereid en in staat om alle vergaderingen met de directie bij te wonen en zich daarop voor te bereiden
 • Zijn bereid en in staat om regelmatig met de RvT te overleggen.
 • Spelen een actieve rol in de organisatie en zijn vanuit hun rol aanwezig bij activiteiten met een extern karakter, waarbij aanwezigheid vanuit de RvT gewenst is (bijv. presentatie van (kwaliteit)jaarverslag).
 • Hebben kennis van- en affiniteit met de zorg.
 • Hebben een binding met de regio.
 • Van de voorzitter worden aanvullende-, bij de rol horende competenties gevraagd.

Specifieke competenties nieuwe Lid Raad van Toezicht:

 • Kennis vanuit een maatschappelijke/politieke rol in het sociaal domein bijvoorbeeld werkzaam bij een gemeente buiten de regio van Sa-Net.
 • Aanvullende kennis op het gebied van personeel en organisatie, werkgeverszaken en arbeidsrecht is een pré.

Bezoldiging

Bezoldiging vindt plaats conform de WNT, klasse 2.

Overleggen

De Raad van Toezicht werkt met een jaarkalender. Er zijn minimaal 4 overleggen met de directie en 4 overleggen met alleen de RvT leden. De meeste overleggen zullen plaatsvinden in de avonduren. Daarnaast zijn de RvT leden aanwezig bij belangrijke bijeenkomsten van Sa-Net en onderhouden ze contacten met de Cliëntenraad en de Verwantenraad.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de Raad van Toezicht, John Keunen, telefoon 06-11374854, e-mail: rvt@sa-net.nl.

Procedure

Wij ontvangen uw motivatiebrief en CV graag uiterlijk d.d. 5 december 2021 aanstaande via het mailadres rvt@sa-net.nl.

De eerste kennismakingsgesprekken zullen in de week van 13 december 2021 plaatsvinden. Afhankelijk van de ontwikkeling van Corona via MS Teams of op het kantoor van Sa-Net Woonzorg in Doetinchem, dit zal mogelijk in de avonduren zijn.

De tweede gesprekken vinden plaats in de week van 20 december 2021.