header afbeelding

Meldcode

Sa-Net Woonzorg is verplicht gebruik te maken van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en adequaat handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld, namelijk ouderenmishandeling, (ex-)partnergeweld, kind-ouder mishandeling, seksueel misbruik, vechtscheidingen, stalking, eer-gerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating en vrouwelijke genitale verminking.

De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De Meldcode biedt een concreet stappenplan waaruit blijkt wat professionals moeten doen bij signalen van geweld en/of verwaarlozing bij kinderen en volwassenen. Wij zorgen ervoor dat jeugdigen binnen onze woonlocaties en binnen onze ambulante begeleiding passende hulp krijgen als zij ernstige problemen ervaren rondom opgroeien en/of opvoeden.

In bepaalde gevallen is het vanwege landelijke (wettelijke) kaders voor een professional verplicht om zorgen te melden bij Veilig Thuis, namelijk bij situaties van acute onveiligheid, structurele onveiligheid, disclosure (onthulling) of onduidelijkheid in de situatie. Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sa-Net Woonzorg heeft deskundige collega’s als aandacht functionaris aangesteld om aan de verplichtingen van de Meldcode te voldoen. De aandacht functionaris functioneert onder meer als aanspreekpunt en draagt verantwoordelijkheid voor de interne toetsing op naleving van de Meldcode en speelt een belangrijke rol bij de implementatie van de Meldcode.