Visitatie clienten Sa Net Woonzorg 2022 19 websize

Cliëntvertegenwoordiging

Onze cliëntvertegenwoordiging bestaat uit een cliëntenraad en een verwantenraad. Samen behartigen zij de belangen van onze cliënten en bewoners. In deze raden is plaats voor cliënten/bewoners, ouders en wettelijk vertegenwoordigers (voogd, mentor, curator) van onze volwassen en minderjarige cliënten. Zij denken met Sa-Net mee over het beleid en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Op een aantal punten van ons beleid heeft de cliëntvertegenwoordiging inspraak in onze besluitvorming.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Sa-Net behartigt de belangen van onze cliënten en bewoners. Bij de samenstelling is er rekening mee gehouden dat cliënten van de verschillende locaties, en de cliënten die ambulant begeleid worden, allemaal vertegenwoordigd worden. De cliëntenraad wordt bijgestaan door Mike Hobelman als onafhankelijk ondersteuner, hij is ook vanuit de cliëntenraad contactpersoon voor de verwantenraad.

De cliëntenraad bestaat momenteel uit: Ben, Natasja, Jack, Judith en Danny.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de cliëntenraad? Neem dan per e-mail contact op via clientenraad@sa-net.nl.

Clientenraad feb23

Verwantenraad

De verwantenraad bestaat uit vier leden en vergadert vijfmaal per jaar, waaronder eenmaal samen met de cliëntenraad. De leden zijn net als bij de cliëntenraad zo gelijkmatig mogelijke verdeeld (vertegenwoordiging van minder- en meerderjarige cliënten respectievelijk locaties / onderdelen van Sa-Net Wonen).

Voor de verwantenraad zoeken we nog nieuwe leden. Wilt u misschien helpen? Neem contact met ons op via onderstaand mailadres.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de verwantenraad? Neem dan per e-mail contact op via verwantenraad@sa-net.nl.